Kiedy Prezes Zarządu nie może być pracownikiem Spółki?

Prezes zarządu spółki posiadający 99% udziałów nie może być jej pracownikiem, byłby bowiem swoim własnym „szefem”.

money-1632055_1920.jpg

ZUS wydał decyzję, którą stwierdził, że Prezes zarządu nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom jako pracownik spółki z o.o.

W ocenie ZUSu w tym przypadku nie istniał stosunek pracy.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Łomży, który uznał, iż faktycznie doszło do naruszenia art. 22 k.p., zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

W stanie faktycznym sprawy, w stosunku prawnym łączącym Prezesa zarządu ze spółką nie wykazywano elementu podporządkowania pracowniczego a zatem nie można przyjąć, aby został nawiązany stosunek pracy. Zawarta przez Prezesa zarządu umowa o pracę nie może wywoływać skutków prawnych odnoszących się do ubezpieczenia pracowniczego z uwagi na brak podmiotu pod którego kierownictwem Prezes zarządu pozostawałby przy świadczeniu tej pracy. Prezes zarządu był bowiem jednocześnie udziałowcem spółki posiadającym 99% udziałów, byłby zatem podporządkowany samemu sobie.

Kierownictwo pracodawcy przejawiać się powinno w rzeczywistym (a nie tylko formalnym) podporządkowaniu pracownika innemu podmiotowi, tymczasem Prezes zarządu nie był podporządkowany de facto nikomu. Sąd Okręgowy oparł się na ugruntowanych poglądach orzecznictwa Sądu Najwyższego, który dla przykładu w wyroku z 6 maja 2009 r. II PK 95/09 stwierdził, iż "podporządkowanie, o którym mowa w art. 22 k.p., zakłada istnienie podmiotu, względem którego ono występuje".

Samo podpisanie umowy o pracę nie oznacza automatycznie, że doszło do nawiązania stosunku pracy - podkreślił Sąd Okręgowy, muszą być spełnione cechy określone w art. 22 k.p.

W ocenie Sądu Okręgowego Prezes zarządu nie był podporządkowany nikomu, dlatego decyzja ZUS była prawidłowa, a odwołanie należało oddalić.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt: III U 26/18